احمد غیاثوند
دانشیار جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسی
گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Ahmad Ghiasvand
Associate Professor of Sociology - Political Sociology
Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۱ استناد
  • ۱ مقاله
  • ۱ G-Index
  • ۱ H-Index
  • ۰ مقالات نویسنده اول
  • ۰ مقالات نویسنده مسئول
  • ۰ مقالات بین‌المللی
  • ۱/۰۰ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۰% ۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰% ۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۰% ۰
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مقالات Google Scholar