فریبرز درتاج
استاد روانشناسی
گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Fariborz Dortaj
Professor of Psychology
Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education
Allameh Tabataba'i University

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۸ استناد
  • ۱۸ مقاله
  • ۶ G-Index
  • ۴ H-Index
  • ۰ مقالات نویسنده اول
  • ۱ مقالات نویسنده مسئول
  • ۳ مقالات بین‌المللی
  • ۲/۶۶ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۶% ۳
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۱۱% ۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۱% ۲
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar